ORT Braude College
כנס האיכות השני בגליל
"איכות – הלכה ומעשה"
26 במאי, 2009
מקום הכנס: המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל

העלייה בציפיות הלקוחות לאיכות מוצרים ושירותים, חקיקה ותקינה למען הגנת זכויותיהם ותחרות גלובאלית להישרדות מחייבים את מפעלי התעשייה וארגוני השירות לשפר בהתמדה את איכות המוצרים, השירותים והתהליכים.

בעידן של משבר כלכלי, אי-יציבות ואי-ודאות עסקית, ניהול איכות מטמיע את ערכי האיכות כתרבות ארגונית ותורם לחוסנו וליכולת התמודדותו של הארגון עם המשבר הכלכלי הפוקד את העולם. יחד עם זאת גוברת הדאגה של האנושות לאיכות הסביבה עקב ריבוי גורמים שהם תוצרי התפתחויות טכנולוגיות המסכנים את בריאותה, את הדורות הבאים והיכולת להתמיד בעסקים. על מנת להתמודד עם דרישות הולכות וגוברות יש להטמיע שיטות ניהול והנדסת איכות מתקדמות.

כנס האיכות בגליל "איכות – הלכה ומעשה" הינו מפגש העשרה המשלב הקניית ידע מקצועי והחלפת דעות בין עמיתים למקצוע במיוחד בנושאים המאפיינים ארגוני פיתוח, ייצור ושירות בפריפריה. הכנס נועד להוות במה להחלפת רעיונות חדשים בין העוסקים באיכות - חוקרים, יועצים, מבקרים, מנהלי איכות ומהנדסי איכות, מנהלי ארגונים וחברות, מנהלי תפעול, מרצים וסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות.

השנה, בנוסף לנושאים מסורתיים, נרחיב בנושאים הבאים: איכות סביבה, ניהול סיכונים, אחריות חברתית, תקינה חדשה, בריאות ורפואה, איכות באקדמיה ואיכות בניהול. במושבי הפתיחה והנעילה יופיעו מומחים מובילים בתחום האיכות, שיציגו אופקים, רעיונות ואתגרים חדשניים.

נשמח לארח אתכם במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל!