ORT Braude College
 
ORT Braude College
 
ORT Braue Campus ORT Braude College
יוזמות לקידום הלמידה במוסדות ההשכלה הגבוהה
הכנס הרביעי יתקיים ב-27 במאי 2010
במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל

הנושא המרכז של הכנס: "פיתוח כישורי חשיבה של סטודנטים"

בין הנושאים בהם יעסוק הכנס
  • מיפוי מיומנויות החשיבה הנדרשות מן הסטודנטים ומן הבוגרים
  • קורסים לשיפור מיומנויות חשיבה – פיתוח ומחקרי הערכה
  • פתרון בעיות וקבלת החלטות
  • דרכי הוראה והכשרת מרצים לקידום מיומנויות חשיבה של סטודנטים
הרצאות מליאה
  • "שלוש שיטות התערבות להקניית מיומנויות מידע ואסטרטגיה לימודית" – פרופ' ראובן פוירשטיין, יו"ר המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה
  • "מהוראת 'לדעת' ללמידת 'לחשוב' בחינוך הגבוה: מה זה אומר?" – פרופ' אורי צולר, הפקולטה למדעים והוראתם, אוניברסיטת חיפה ואורנים
  • "איך משוחחים עם 300 סטודנטים?" – פרופ' אבי ברמן, ראש המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון
יועץ לוועדת התכנית
פרופ' שלמה קניאל, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן ומכללת אורות אלקנה
הוועדה המארגנת
דר' אורנה מילר, ראש המרכז לקידום ההוראה והלמידה
מר דורון פארן, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
דר' מירי שחם, המחלקה להוראה
דר' אורית הרשקוביץ, מרכזת המחקר במרכז לקידום ההוראה והלמידה
דר' דבורה טולדנו-קטעי, המחלקה להנדסת תכנה
דר' דוד פונדק, היחידה לתקשוב בהוראה
דר' יהודית אברהמי-עינת, המחלקה להוראה
ליצירת קשר
גב' שני אלצ'ק
טל': 9901724 - 04
פקס: 9901738 - 04